Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden: Kor Fidder Uw Schoorsteenveger

Inschrijfnummer:  Kamer van Koophandel: 578983400

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:  Kor Fidder Uw Schoorsteenveger, De Hietbrink 10, 7824 XS, Emmen

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die opdracht heeft gegeven om reinigingswerkzaamheden aan zijn/haar schoorsteen en/of zijn/haar kachel uit te voeren of iedere bevoegde persoon, die daartoe opdracht geeft, verder ook ‘cliënt’.

Artikel  1 – Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden,  geen daarvan uitgezonderd, tenzij tussen opdrachtnemer  en de cliënt uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zetten daarmee strijdige algemene voorwaarden van opdrachtgever opzij in de verhouding tussen opdrachtnemer en cliënt.
 3. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te beroepen.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te weigeren dan wel af te breken zonder opgave van redenen en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect hieruit ontstaat en/of zal ontstaan. Desalniettemin zal opdrachtnemer cliënt in kennis tellen van de weigering. Afbreking laat recht op betaling van reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

Artikel 2 – Specifieke risico’s/Aansprakelijkheid

 1. Op grond van Nederlandse en Europese voorschriften dient opdrachtnemer zich te houden aan alle voorschriften gegeven op het gebied van milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden op de arbeidsplaats. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is, op grond van deze wetgeving en besluiten, extra maatregelen te moeten treffen op de arbeidsplaats om de veiligheid en gezondheid in acht te nemen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken, in ieder geval totdat veiligheidsmaatregelen zijn genomen en de eventuele prijsverhoging met de cliënt is overeengekomen.
 2. Het ten behoeve van de uitvoering van de opdracht noodzakelijkerwijs verwijderen van de kachel en/of pijpen en het opnieuw aansluiten hiervan ,behoren nooit tot de uitvoering van de opdracht. Indien bij het ter plaatse arriveren van opdrachtnemer blijkt ,dat de kachel niet is verwijderd dan zal een nieuwe afspraak gemaakt worden. Weliswaar kunnen zich situaties voordoen waarbij opdrachtnemer de helpende hand biedt bij het verwijderen van de kachel op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt. In een dergelijk geval wijst opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade uitdrukkelijk van de hand.
 3. Cliënt is verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het aanwezig zijn van schadelijke stoffen zoals asbest en/of eterniet. Opdrachtnemer weigert in ieder geval de reiniging van schoorstenen waarin deze materialen verwerkt zijn. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, om bij ontdekking van schadelijke stoffen tijdens de uitvoering van de opdracht, de opdracht direct te staken op de wijze als in artikel 1.4 beschreven.
 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van de werkzaamheden, behoudens opzet of grove schuld.
 5. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van werkzaamheden aan schoorstenen met:
 • onvolledig geplaatste voeringen in de schoorsteen;
 • voeringen die dermate oud zijn dat ze in slechte staat verkeren waardoor gaten in het materiaal vallen;
 • een slechte staat van onderhoud van voeg- en metselwerk, verborgen overige bouwkundige gebreken.

Artikel 3 – Overmacht

Als overmacht worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zoals weersomstandigheden, ziekte, defecten aan gereedschappen en verder iedere andere omstandigheid die opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 4 – Betaling

Bij afronding van de opdracht dient  contant te worden afgerekend.